Legal Agreement

Legal Agreement for Service on website Xobox.co.uk

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://xobox.co.uk (dalej jako: „Xobox”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym oraz składanie Zleceń Wypożyczenia, a także zawarcie oraz realizacja umów zawieranych poprzez Xobox.co.uk.

Niniejsze warunki regulują  zasady korzystania z Serwisu Internetowego Xobox.co.uk, w tym kwestie odpowiedzialności stron.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zleceń wypożyczenia,

Zespół XoboX

 1. Właścicielem Xobox jest SHOPMAT LTD z siedzibą w Wielkiej Brytani, VAT: GB392249574 i FUNDACJA MARS z siedzibą w Płońsku (adres siedziby: ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk, Polska; i adres do doręczeń: Balkonowa 5/19, 03-329 Warszawa); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577100; nadzorowana przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5671907037; REGON: 362998191, adres poczty elektronicznej: info@xobox.co.uk oraz numer telefonu kontaktowego: +48519851433.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • CENA WYPOŻYCZENIA – czynsz z tytułu Umowy Wypożyczenia Produktu wskazany na stronach Serwisu Internetowego oraz w Formularzu Wypożyczenia i Zamówienia.
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ WYPOŻYCZENIA I ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zlecenia Wypożyczenia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, określenie sposobu płatności oraz Okresu Wypożyczenia; oraz złożenie zamówienia, oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia Umowy Sprzedaży Klienta ze Sprzedawcą.
 • KLIENT – 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Wypożyczenia lub Umowę Sprzedaży z Usługodawcą .
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 • OKRES WYPOŻYCZENIA – czas, na jaki zostaje zawarta Umowa Wypożyczenia, określony w miesiącach bądź latach, liczony od Pierwszego Dnia Wypożyczenia.
 • PIERWSZY DZIEŃ WYPOŻYCZENIA – dzień wydania Produktu Klientowi tj. dzień dostawy Produktu do Klienta (rozpoczęcie biegu Okresu Wypożyczenia).
 • PRODUKT – dostępny w Serwisie Internetowym produkt będący przedmiotem Umowy Wypożyczenia bądź Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą. Dokładny opis Produktu wskazany jest na stronie internetowej Serwisu.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 • SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, XoboX – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://xobox.co.uk
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 • UMOWA WYPOŻYCZENIA – umowa najmu Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą. Umowa najmu zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zleceniem Wypożyczenia na warunkach zawartych w Formularzu Wypożyczenia i Zamówienia i w niniejszym Regulaminie.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • USŁUGODAWCA – FUNDACJA MARS z siedzibą w Płońsku (adres siedziby: ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk; i adres do doręczeń: Balkonowa 5/19, 03-329 Warszawa); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577100; nadzorowana przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5671907037; REGON: 362998191, adres poczty elektronicznej: info@xobox.co.uk oraz numer telefonu kontaktowego: 48519851433.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • ZLECENIE WYPOŻYCZENIA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Wypożyczenia i Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Wypożyczenia Produktu z Usługodawcą.
 1. XoboX jest serwisem umożliwiającym Klientowi wypożyczanie oraz zakup Produktów dostępnych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie oraz obowiązany jest je świadczyć bez wad.
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge;.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Newsletter, Formularz Wypożyczenia i Zamówienia. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest nieodpłatne.
 4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
  • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności poprzez kliknięcie w link przesyłany w wiadomościach z kolejnymi edycjami Newslettera.

1.  Serwis Internetowy umożliwia zawarcie Umowy Wypożyczenia przez Internet. Zawarcie Umowy Wypożyczenia między Klientem i Usługodawcą następuje po wybraniu interesującego Klienta Produktu, oraz złożeniu przez Klienta Zlecenia Wypożyczenia za pośrednictwem Formularza Wypożyczenia i Zamówienia. Korzystanie z Formularza Wypożyczenia i Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę Produktu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Wypożyczenia i Zamówienia i (2) kliknięciu po wypełnieniu Formularza Wypożyczenia i Zamówienia pola „Wypożyczam” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Wypożyczenia i Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, danych dotyczących umowy: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności oraz załączenia skanu dowodu osobistego lub paszportu. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP

2.  Koszt wypożyczenia uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich, funtach brytyjskich, euro lub dolarach amerykańskich i zawiera podatki. O łącznej Cenie Wypożyczenia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zlecenia Wypożyczenia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Wypożyczenia.

3.  Po złożeniu Zlecenia Wypożyczenia za pomocą Formularza Wypożyczenia i Zamówienia Usługodawca dokonuje weryfikacji podanych danych, a następnie niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zlecenie Wypożyczenia do realizacji. W przypadku stwierdzenia braku poprawności wprowadzonych danych, przed przyjęciem Zlecenia Wypożyczenia do realizacji, Usługodawca nawiązuje kontakt z Klientem w celu sprostowania podanych danych. Potwierdzenie otrzymania Zlecenia Wypożyczenia i jej przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej informacji na stronie Serwisu Internetowego oraz poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zlecenia Wypożyczenia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zlecenia Wypożyczenia i o jej przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Wypożyczenia. Z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zlecenia Wypożyczenia do realizacji zostaje zawarta Umowa Wypożyczenia Produktu między Klientem, a Usługodawcą.

4.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi przez Usługodawcę treści zawieranej Umowy Wypożyczenia następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz (2) przesłanie Klientowi treści zawieranej Umowy Wypożyczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść Umowy Wypożyczenia jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

5.  Warunkiem wydania Produktu przez Usługodawcę, jest wpłata przez Klienta Opłaty Startowej oraz ceny za pierwszy miesiąc lub rok w wysokości określonej podczas składania Zlecenia Wypożyczenia.

6.  Umowa Wypożyczenia zostaje zawarta na Okres Wypożyczenia. Początkiem biegu Okresu Wypożyczenia jest Pierwszy Dzień Wypożyczenia. W przypadku upływu Okresu Wypożyczenia, Umowa Wypożyczenia zostaje automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam Okres Wypożyczenia, chyba że Klient zrezygnuje z Umowy Wypożyczenia o czym poinformuje Usługodawcę, na przykład za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: info@xobox.co.uk, w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ostatniego Okresu Wypożyczenia. W przypadku przedłużenia Umowy Wypożyczenia obowiązują warunki pierwotnej Umowy Wypożyczenia.

7.  W przypadku rezygnacji przez Klienta z przedłużenia Umowy Wypożyczenia na kolejny Okres Wypożyczenia, Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu Produktu będącego przedmiotem Umowy Wypożyczenia najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Wypożyczenia (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00), a w przypadku gdy ostatni dzień Okresu Wypożyczenia nie przypada w Dzień Roboczy, to zwrot powinien nastąpić w najbliższym Dniu Roboczym na adres: Balkonowa 5/19, 03-329 Warszawa.  W przypadku braku zwrotu Produktu przez Klienta, ostatniego dnia trwania Umowy Wypożyczenia, Usługodawca uprawniony jest do naliczania Klientowi opłat za bezumowne korzystanie z Produktu.

8.  Klient zobowiązany jest do używania Produktu będącego przedmiotem Umowy Wypożyczenia, tylko w Okresie Wypożyczenia, w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.

9.  Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niepogorszonym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Produktu będące następstwem prawidłowego używania. W przypadku uszkodzenia Produktu powstałego z winy Klienta Usługodawca ma prawo dochodzić odszkodowania za powstałą szkodę w granicach przewidzianych prawem.

1.    Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi sprawny, możliwy do użytku Produkt.

2.    W przypadku stwierdzenia usterki lub uszkodzeń Produktu podczas wydawania go, zaleca się stwierdzone usterki lub uszkodzenia zaznaczyć na protokole odbioru Produktu i niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę na przykład za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: info@xobox.co.uk lub telefonicznie (+48519851433). Brak spełnienia powyższych wymogów nie wpływa na sposób rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, jednakże może ją przyspieszyć.

3.    W przypadku usterki lub uszkodzenia Produktu, Usługodawca dokona nieodpłatnej, niezwłocznej wymiany Produktu na inny, sprawny Produkt. Czas wymiany nie wlicza się do Okresu Wypożyczenia. Nie wyłącza to jednak innych uprawnień Klienta, przysługujących mu na mocy przepisów prawa.

4.    Klient zobowiązany jest do korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.    Klient zobowiązany jest nie przekazywać Produktu osobom trzecim, bez wyraźniej zgody Usługodawcy.

6.    Z chwilą odebrania Produktu, aż do chwili wydania Produktu z powrotem Usługodawcy, na Klienta przechodzi ryzyko utraty Produktu oraz uszkodzenia Produktu.

7.    W przypadku awarii, utraty bądź uszkodzenia Produktu w trakcie Okresu Wypożyczenia, Klient proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Usługodawcy o zaistniałym problemie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: info@xobox.co.uk. Nadto Klient proszony jest o pilne zwrócenie Produktu Usługodawcy – jeżeli jest to możliwe.  

8.    W przypadku zwrotu uszkodzonego Produktu, Usługodawca ma prawo obciążyć Klienta faktycznymi, uzasadnionymi kosztami, które powstały z uwagi na uszkodzenie Produktu z winy Klienta.

9.    Klient nie jest upoważniony do samodzielnej ingerencji w Produkt, w tym do jego demontażu, naruszenia zabezpieczeń gwarancyjnych, w tym plomby czy ingerencji w oprogramowanie Produktu, ponad jego normalne użycie.

1.    Serwis Internetowy umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów. Rodzaje, opis oraz ceny Produktów podane są na stronach Serwisu Internetowego.

2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.    Produkty Usługobiorca może zakupić korzystając z Formularza Wypożyczenia i Zamówienia – w takim wypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wypełnienia Formularza Wypożyczenia i Zamówienia i kliknięcia pola “Potwierdź zakup“.

4.    Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.

5.    Korzystanie z Formularza Wypożyczenia i Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę Produktu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Wypożyczenia i Zamówienia i (2) kliknięciu po wypełnieniu Formularza Wypożyczenia i Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Wypożyczenia i Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, danych dotyczących umowy: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności oraz załączenia skanu dowodu osobistego lub paszportu. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

6.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

1.  Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Wypożyczenia oraz Umowy Sprzedaży:

a.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;

b.      Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

2.  Dostępne sposoby płatności wskazane są w trakcie składania Zlecenia Wypożyczenia oraz w trakcie wypełniania Formularza Wypożyczenia i Zamówienia.

3.  Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem Umowy Wypożyczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wypożyczenia, jednak nie później niż 2 dni przed Pierwszym Dniem Wypożyczenia.

4.  Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.  Usługodawca udostępnia Klientowi zawierającemu Umowę Wypożyczenia możliwość dokonania płatności w modelu subskrypcyjnym. W takim wypadku Klient obowiązany jest dokonywać płatności w cyklach miesięcznych lub rocznych.

1.     Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Wypożyczenia lub Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się Umową Wypożyczenia lub Umową Sprzedaży.

2.     Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

a.       Przesyłka pocztowa,

b.       Przesyłka kurierska.

c.        Przesyłka paczkomatowa.

3.     Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy.

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: info@xobox.co.uk) oraz poczta tradycyjna (Balkonowa 5/19, 03-329 Warszawa) za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

1.    Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, Umowami Wypożyczenia oraz Umowami Sprzedaży Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: info@xobox.co.uk) lub pisemnie na adres: Balkonowa 5/19, 03-329 Warszawa.

2.     Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; (3) zdjęć i wideo dokumentujących uszkodzenia i nieprawidłowości oraz (4) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.     Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

4.     Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Balkonowa 5/19, 03-329 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Usługodawca.

5.     Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 13.1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 13.4 Regulaminu.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 18 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzeczą ruchomą, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności– od objęcia takiej rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele takich rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej takiej rzeczy, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu takich rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z takich rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 11. Regulaminu. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Balkonowa 5/19, 03-329 Warszawa.
 9. Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami), środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Serwisu Internetowego nie podlegają zwrotowi. Wyrób medyczny może być zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniach poprzednich nie dotyczy Produktu, zwracanego z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.
 10. Zawarte w niniejszym punkcie 13. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

1.    Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców lub Klientów niebędących konsumentami, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorców niebędących osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.     Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.

3.     Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowę Wypożyczenia ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

4.     Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, Umowy Wypożyczenia lub Umowy Sprzedaży zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

5.     Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6.     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7.     Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

8.     Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonej Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę Ceny Wypożyczenia lub ceny z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

1.    Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.    Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.    Produkt oferowany przez Usługodawcę objęty jest ochroną patentową (——-) oraz ochroną wzoru przemysłowego (—–), na terytorium ——-.

1.     Umowy zawierane poprzez XoboX zawierane są w języku polskim.

2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

a.      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

b.      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zlecenia Wypożyczenia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Wypożyczenia bądź Umowy Sprzedaży.

3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.     Usługodawca zawierający Umowę Sprzedaży jako dystrybutor sprzętu w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) informuje, co następuje:

a.      Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbieraniu zużytego sprzętu.

b.     Usługodawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w swoich punktach sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. 

c.      Usługodawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Usługodawcy zużytego sprzętu w wyżej wymienionym przypadku należy zgłosić w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@xobox.co.uk

d.     Zużyty sprzęt przekazywany Usługodawcy powinien być kompletny i odpowiednio przygotowany do wysyłki, w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia Usługodawcy bądź osób upoważnionych do przyjęcia zużytego sprzętu.

e.     Informacje o przykładowych punktach zbierania zużytego sprzętu na terenie całego kraju dostępne są po skorzystaniu z wyszukiwarki znajdującej się w rejestrze podmiotów – BDO pod adresem internetowym: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Xobox

REGULAMIN SERWISU XoboX

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH
KONSUMENTA)